Donació d'òvuls

Donació d'òvuls

Quin és l’'objectiu d’'un programa de donació d’'òvuls?

En els Centres de Reproducció Assistida l’'objectiu és proporcionar un embaràs a dones amb l’'ovari no funcional o després de repetits fracassos de fecundació in vitro.

Quines característiques ha de complir una donant d’'òvuls?

 • Edat compresa entre 18-35 anys.
 • Disposar de plena capacitat per actuar.
 • Bon estat de salut física i psíquica.
 • Funció ovulatòria normal.
 • No tenir antecedents familiars de malformacions lligades a cromosomopaties, genopaties o metabolopaties.
 • No haver generat ja sis descendents.
 • Que ni la donant ni els seus familiars més propers pateixin cap malaltia genètica que pogués suposar un risc d’'anomalia del potencial nadó.
 • Que la donant no s’'hagi fet cap pírcing ni cap tatuatge en els sis mesos previs a la donació.

Quines són les proves que cal realitzar per poder ser acceptada com a donant?

Les proves consten del següent:

 • Una avaluació psicològica.
 • Una revisió ginecològica amb ecografia.
 • Unes anàlisis de sang que inclouran entre altres el grup sanguini i l’Rh, un hemograma, bioquímica, serologies (HIV, VHC, HbsAg, RPR, CMV), una analítica hormonal i un cariotip.
 • Tots els exàmens es porten a terme sense cap cost per a la futura donant.

El procediment per a la seva obtenció implica dos aspectes:

1. Un tractament hormonal.

2. Una petita intervenció quirúrgica per obtenir els òvuls.

Per ser acceptada com a donant calen...

1. Un estudi previ per veure si es pot fer la donació. Aquest estudi implica una història familiar i personal detallada per esbrinar dins del possible si hi ha indicis de malalties de possible transmissió hereditària, per tal de confirmar que no hi ha cap contraindicació a l’'hora de realitzar el procés; i una revisió ginecològica amb ecografia i anàlisi de sang.

2. La donant ha de signar un consentiment informat un cop se li ha explicat tot el procés, i ha rebut la informació sobre les possibles complicacions per part del metge responsable i per tant es compromet a seguir el tractament i realitzar els controls que siguin necessaris.

Tractament hormonal

El Tractament es programa a partir de la regla del mes anterior al qual es faci la donació tot i que els controls no s’iniciaran fins que es comenci l'’estimulació ovàrica.

Generalment, s’inicia amb una regla i l’'objectiu d’'aquest és que aquell mes, i només aquell mes, l’'ovari, enlloc de produir un fol.licle i, per tant un òvul, en produeixi més, és a dir, es realitzi un tractament d’'estimulació ovàrica.

S’'utilitzen hormones anomenades gonadotropines, que en la dona tenen efecte ovàric i que s’'administren mitjançant injeccions subcutànies diàries al llarg de 12 a 14 dies. Són els fàrmacs que es fan servir habitualment en les tècniques de fecundació in vitro des de fa anys.

Estudi genètic Test Recombine:

 • Alfa-talasemia
 • Beta-talasemia
 • Fibrosi quística
 • Atròfia muscular espinal
 • Hemoglobinopaties (4:Hb,C,D,E,O)
 • 24 malalties lligades a l’X (inclosa X fràgil)
 • Existeix la possibilitat de realitzar el Test Recombine al receptor i fer el matching genètic amb la possible donant per descartar la transmissió de 300 malalties genètiques recessives.

Possibles efectes no desitjats d'’aquesta medicació

No té efectes negatius coneguts sobre l’'ovari, no avança la menopausa ni produeix un augment de pes. No té cap efecte sobre la futura fertilitat.

En un nombre petit de casos (1%) es pot produir una complicació que, tot i que és poc freqüent, pot arribar a ser greu: la síndrome d’'hiperestimulació ovàrica. Es dóna al final del tractament i en ovaris que hagin produït molts fol.licles i que han creat nivells elevats d'’una hormona anomenada estradiol.

En les variants greus es produeix una gran retenció de líquid, disminueix la producció d’'orina i cal fer l’'ingrés hospitalari i un tractament específic. La manera de prevenir aquesta complicació és a través dels controls, i d’'aquí la seva importància, ja que si observem una resposta exagerada podem interrompre el tractament i ve la regla sense que s’'arribi a produir la complicació.

Punció fol.licular

És la intervenció que es realitza un cop finalitzat el tractament per tal d’obtenir els òvuls que es troben dins dels fol.licles ovàrics. Per aixó, fem una punció de l’'ovari guiada per ecografia transvaginal i, a mesura que es va fent l’'ecografia, es fa una punció i s’'aspira cada fol.licle.

S’'acompanya habitualment amb una sedació, que és una forma d’'anestèsia general lleugera, durant els 15 minuts que dura el procés. El postoperatori dura una hora i mitja o dues aproximadament i no és necessari l’'ingrés. La tècnica quirúrgica no és complicada, tot i que, excepcionalment, hi ha possibles riscos, com ara una hemorràgia o una infecció. Molt rarament es pot produir una punció intestinal accidental o torsió ovàrica.

Un parell de setmanes després ve la regla i es realitza un últim control ecogràfic per objectivar normalitat dels ovaris i donar l’'alta definitiva.

Alta del centre

Un cop realitzada la punció fol.licular per a la donació d'’òvuls, la donant es dóna d’'alta de la clínica, normalment després d’'haver pres algun aliment. Se li faciliten instruccions precises per als dies posteriors.

Es poden notar molèsties en ambdós ovaris, similars a les d’'una ovulació o una menstruació. De vegades, poden ser una mica més intenses ja que els ovaris han estat puncionats. És important fer repòs durant tot el dia. Si és necessari es pot recórrer a l’'administració d’'algún analgèsic.

S’'estableix una consulta-visita de revisió al cap de 7-10 dies per tal de comprovar si la recuperació és normal, si hi ha incidències i per donar consell contraceptiu.

Normes a tenir en compte després de la punció

Aquestes són algunes de les normes més importants que haurà de complir:

 • Quan li donem l’'alta de la clínica haurà de tenir organitzada la tornada a casa amb un acompanyant.
 • Està prohibit que condueixi vehicles o que manipuli maquinàries perilloses, o que faci viatges fins a vint-i-quatre hores després de la punció.
 • És recomanable evitar els banys (platja, piscina o banyera, es permet la dutxa) i relacions sexuals la setmana següent a la punció per tal de prevenir riscos d’'infeccions.
 • Durant les 24-28 hores després de la punció poden aparèixer lleugeres molèsties abdominals i lleugers sagnats vaginals. Són normals, no cal preocupar-se. Si el dolor no remet pot prendre un analgèsic. En cas que no desaparegui, consulti el seu centre.
 • El dia següent a la punció pot continuar treballant sempre que la seva feina no suposi una sobrecàrrega física.
 • Eviti les relacions sexuals coitals des de 4 dies abans de la punció i fins a 10 dies després d'’aquesta.
 • És imprescindible fer la visita de control per al seguiment de la recuperació de la normalitat.

Es pot revocar el consentiment per una donació

El consentiment de donació d'’òvuls es pot revocar en qualsevol moment del procés fins al moment que es transfereixen a una altra persona o es donen a un centre de recerca.

Com es compensa una donació

La donació no es pot pagar, però es poden compensar de manera raonable les despeses en les quals s’ha incorregut per raó de trasllats, d’'absències en el lloc de treball i d’'altres molèsties. El Departament de Salut establirà periòdicament la quantitat a compensar.

Quines són les condicions legals que ha de complir la donació d’'òvuls?

A Espanya la donació d'’òvuls és legal. Segons la legislació actual, la Llei 14/2006:

 • La donació de gàmetes per a finalitats autoritzades per aquesta llei és un contracte gratuït, formal i confidencial concertat entre la donant i el centre autoritzat que s’'haurà de formalitzar per escrit. Abans d’atorgar el seu consentiment, la donant haurà de ser informada de les finalitats i les conseqüències de l’acte.
 • La donació no tindrà mai un caràcter lucratiu o comercial. La compensació econòmica només podrà compensar les molèsties estrictament físiques i les despeses laborals i de desplaçament que se’n puguin derivar. (La compensació esmentada s’entregarà a la donant el dia de l’extracció dels òvuls, després d’'haver estat donada d’'alta.)
 • La donació serà anònima, les dades d’'identitat de la donant seran custodiades en el secret més estricte.
 • Els fills que en neixin tenen dret a obtenir informació general dels donants que no inclogui la seva identitat. Les receptores de gàmetes i preembrions tenen el mateix dret. Només es podrà revelar la identitat dels donants, sense que en cap cas impliqui determinació legal de la filiació, en circumstàncies extraordinàries que comportin un perill cert per a la vida del fill.
 • La donant haurà de tenir entre 18 i 35 anys, tenir un bon estat psicofísic i plena capacitat d’'obrar.
 • L’'elecció de la donant serà responsabilitat de l’equip mèdic que apliqui la tècnica de reproducció assistida. Caldrà garantir que la donant tingui la màxima similitud fenotípica i immunològica i les màximes possibilitats de compatibilitat amb la dona receptora.
 • Els centres autoritzats i el Registre Nacional vetllaran perquè d’'una mateixa donant no neixin més de sis fills.
 • La donació només serà revocable quan la donant, per infertilitat sobrevinguda, necessités els òvuls per a ella, sempre que aquests òvuls estiguessin disponibles en la data de revocació. En cas de revocació, la donant haurà de tornar l’'import de les despeses de tot tipus originades al centre receptor.