Nota legalObjecte i continguts. La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis ofertats per CONSULTA D'ESTERILITAT I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA C.G.G.S.L. amb N.I.F. B-17512856 i EMBRIOGEN S.L. amb N.I.F. B-17861303 , i domicili social a Edifici Vèrtex - Carretera Barcelona, 2 àtic - 17002 Girona; amb mail de contacte info@centredegeneticagirona.com.

Responsabilitat. CONSULTA D'ESTERILITAT I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA C.G.G.S.L. no es fa responsable sota cap concepte de danys que poguèssin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l'ús il.legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accesibles o facilitades a través d'ella.

Protecció de dades. De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)" i la seva normativa de desenvolupament, les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers propietat de CONSULTA D'ESTERILITAT I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA C.G.G.S.L., els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s'especifiqui. Les dades de carácter personal seran tractades amb el grau de protecció adecuat, segons el "Real Decreto 994/1999 de 11 de junio", prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autorizat per part de tercers que ho poguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han sigut sol.licitades a l'usuari.

Modificació. L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancelació en cumplimient de lo establert a la LOPD i altre normativa aplicable a l'efecte.